ਜਨਵਰੀ, 2021

ਕਹਾਣੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਜਨਵਰੀ, 2021

ਗਲੋਬਲ ਵੌਆਇਸਿਸ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਗ੍ਰੇਟਰ ਸੈਂਟਰਲ ਏਸ਼ੀਆ ਕਵਰੇਜ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਸੰਪਾਦਕ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ

Global Voices is seeking a Greater Central Asia editor with strong English-language editing skills and in-depth knowledge of the region. Knowledge of local languages and...