ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ

ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਾਠਕਾਂ ਉੱਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਸਾਡੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਖ਼ਬਰਾਂ ਅਤੇ ਬਲੌਗ ਲੱਭਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨਗੇ। ਕੀ ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਖ਼ਬਰ ਹੈ ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹੋ ਕਿ ਉਹ ਗਲੋਬਲ ਵੋਆਇਸਿਸ ਉੱਤੇ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ? ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ।

ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮੀਡੀਆ ਸੰਬੰਧੀ ਸਵਾਲਾਂ ਲਈ ਮੌਜੂਦ ਹਾਂ ਅਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਡੈੱਡਲਾਈਨ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਸਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਫਾਰਮ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਵੀ ਲਿਖੋਗੇ ਉਹ ਸਿੱਧਾ ਸਾਡੇ ਸੰਪਾਦਕਾਂ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਈਮੇਲ ਪਤੀਆਂ ਉੱਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਏਗਾ।

ਸੁਧਾਈ ਸੰਬੰਧੀ ਬੇਨਤੀਆਂ ਲਈ ਇੱਥੇ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ!

ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਵਲੰਟੀਅਰ ਬਣਨ ਬਾਰੇ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹੋ ? ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ!

    ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਂ (ਲਾਜ਼ਮੀ)

    ਤੁਹਾਡਾ ਈਮੇਲ(ਲਾਜ਼ਮੀ)

    ਵਿਸ਼ਾ

    ਤੁਹਾਡਾ ਸੁਨੇਹਾ