01/04/2018

ਕਹਾਣੀਆਂ ਵੱਲੋਂ 01/04/2018

ਮਾਤ ਭਾਸ਼ਾ ਮੀਮ ਚੈਲੇਂਜ 2018 ਨੇ ਇੰਟਰਨੈਟ ਦੀ ਅਮੇਜ਼ਿੰਗ ਭਾਸ਼ਾਈ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ

This selection of memes created during the Mother Language Meme Challenge 2018 highlights the diversity of languages found online.