ਕਹਾਣੀਆਂ ਬਾਰੇ ਮਾਲੀ

ਜ਼ੀਰੋ ਤੋਂ ਸੁਪਰਹੀਰੋ ਤੱਕ

In which an undocumented immigrant from Mali scales a tall building and—for once—comes out on top.