ਕਹਾਣੀਆਂ ਬਾਰੇ ਫ਼ਿਲਪੀਨਜ਼ ਵੱਲੋਂ ਅਕਤੂਬਰ, 2018

‘ਗੈਬੀ’ ਚੈਟਬੋਟ ਫਿਲੀਪੀਨਜ਼ ਵਿੱਚ ਜਿਨਸੀ ਛੇੜਛਾੜ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ।

"Gabbie provided an additional platform for victims who want to keep a level of anonymity, or when Facebook is more accessible to them compared to...