ਕਹਾਣੀਆਂ ਬਾਰੇ ਤਾਜਿਕਿਸਤਾਨ

ਤਾਜ਼ਿਕਸਤਾਨ ਨੇ ਸੀਟੀ-ਮਾਰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਨੂੰ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਪਰ ਸਜ਼ਾ ਕਾਇਮ ਰੱਖੀ

The #FreeKhayrullo campaign did its job and the government backed down. Now fearless Mirsaidov says he will appeal the conviction.

ਸਾਡੀ ਤਾਜਿਕਿਸਤਾਨ ਕਵਰੇਜ ਬਾਰੇ

Тоҷикистон