· ਫ਼ਰਵਰੀ, 2018

ਕਹਾਣੀਆਂ ਬਾਰੇ ਰੋਸ ਵੱਲੋਂ ਫ਼ਰਵਰੀ, 2018