ਕਹਾਣੀਆਂ ਬਾਰੇ ਫ਼ੋਟੋਗਰਾਫ਼ੀ ਵੱਲੋਂ ਅਪਰੈਲ, 2018

ਝੋਨੇ ਦੇ ਖੇਤ ਅਤੇ ਮੱਝ: ਫਿਲੀਪੀਨਜ਼ ਦੇ ਪੇਂਡੂ ਜੀਵਨ ਦੀ ਇੱਕ ਝਲਕ

Through photos he shared with Global Voices, veteran photographer Lito Ocampo captured not just the typical scenes in a lowland farming village but also the...