ਕਹਾਣੀਆਂ ਬਾਰੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵੱਲੋਂ ਫ਼ਰਵਰੀ, 2019

ਸਿਲੋਨ ਚਾਹ ਦੇ 150 ਸਾਲ: ਇੱਕ ਚਾਹ ਦੇ ਬਾਗ਼ ਦੀ ਮਜ਼ਦੂਰਨ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਇਕ ਦਿਨ

The wages Sri Lankan plantation workers earn are nowhere near enough to bear the costs of living for the family, so many are forced to...