· ਦਸੰਬਰ, 2018

ਕਹਾਣੀਆਂ ਬਾਰੇ ਘੋਸ਼ਣਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਸੰਬਰ, 2018

ਅੱਜ ਗਲੋਬਲ ਵੋਆਇਸਿਸ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰੋ!

Our work is proof that that human connections across lines of difference can change how people understand the world.