ਕਹਾਣੀਆਂ ਬਾਰੇ ਘੋਸ਼ਣਾਵਾਂ

ਗਲੋਬਲ ਵੌਆਇਸਿਸ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਗ੍ਰੇਟਰ ਸੈਂਟਰਲ ਏਸ਼ੀਆ ਕਵਰੇਜ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਸੰਪਾਦਕ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ

Global Voices is seeking a Greater Central Asia editor with strong English-language editing skills and in-depth knowledge of the region. Knowledge of local languages and...

ਅੱਜ ਗਲੋਬਲ ਵੋਆਇਸਿਸ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰੋ!

Our work is proof that that human connections across lines of difference can change how people understand the world.