ਜੁਲਾਈ, 2022

ਕਹਾਣੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਜੁਲਾਈ, 2022

ਦੋ ਲਿਪੀਆਂ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਡਿਜੀਟਾਈਜ਼ ਕਰਨ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਆਨਲਾਈਨ ਵਾਧੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸਤਦੀਪ ਗਿੱਲ

ਸੱਤਦੀਪ ਗਿੱਲ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪਟਿਆਲਾ, ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਮੁਫਤ ਗਿਆਨ ਉਤਸ਼ਾਹੀ ਹਨ। ਰਾਈਜ਼ਿੰਗ ਵੁਆਇਸਿਸ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਆਨਲਾਈਨ ਵਿਸਥਾਰ ਲਈ ਪਾਏ ਯੋਗਦਾਨ ਬਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ਼ ਇੰਟਰਿਵਊ ਕੀਤੀ।