05/06/2018

ਕਹਾਣੀਆਂ ਵੱਲੋਂ 05/06/2018

ਜ਼ੀਰੋ ਤੋਂ ਸੁਪਰਹੀਰੋ ਤੱਕ

In which an undocumented immigrant from Mali scales a tall building and—for once—comes out on top.